Gårdsobduktioner

Genom det statliga obduktionsanslaget finns det möjlighet att få lantbruksdjur obducerade på regionala diagnostiska laboratorier till reducerad kostnad för djurägaren. I vissa fall, t.ex. då transport till obduktionslaboratorium inte är möjligt, så är det under vissa förutsättningar (se nedan) även möjligt att obducera lantbrukets djur på gården. Obduktionsanslaget kan då stå för kostnaderna för de uppföljande undersökningarna som utförs (t.ex. histologi och bakteriologi). Observera att kostnaden för själva obduktionen (veterinärens arbetstid och andra omkostnader i anslutning till obduktionen) inte täcks av utan detta får regleras av veterinären gentemot djurägaren.

För att en gårdsobduktion skall kunna utföras måste kadaverhantering på gården vara väl organiserad. Svensk Lantbrukstjänst AB har möjlighet att ställa ut en mindre container på gården, ett system som många grisgårdar redan idag tillämpar. För större djur, t.ex. vuxna kor, måste det finnas möjlighet att tippa ett obducerat djur ner i kadaverbilen, t.ex. med hjälp av en traktorskopa. Det är inte möjligt för Lantbrukstjänst att hantera ett öppnat och obducerat djur med den ordinarie kranen, och går det inte att lösa denna fråga på ett hygieniskt och arbetsmässigt praktisk sätt så ska ni ej obducera ute på gården. I de församlingar i Sverige som enligt SJVFS 2006:84, K14, inte omfattas av kravet på kadaverhämtning gäller samma regler för ett obducerat djur som för vanliga kadaver.

Observera att vid misstanke om mjältbrand skall djuret absolut inte öppnas, utan diagnostik ska ske via blodprov. Även vid frasbrandsmisstanke ska gårdsobduktion ej utföras, för att minska risken för smittspridning.

Ofta finns behov av att ta ut prover för uppföljande undersökningar vid obduktion. Av ekonomiska skäl bör antal provtagna organ i normalfallet begränsas till max tre stycken. Prover skall sändas till de veterinärdiagnostiska laboratorier som Gård & Djurhälsan samarbetar samt SVA. I samband med gårdsobduktioner ska Gård & Djurhälsans vanliga obduktionsremiss användas, ej laboratoriernas ordinarie remisser (om ni t.ex. använder SVA:s vanliga preparatremiss så kommer fakturan att skickas till remitterande veterinär).

För att ta del av obduktionsanslaget för de uppföljande undersökningarna ska obduktionsintyg för gårdsobduktioner användas och insändas till Gård & Djurhälsan, Obduktionsverksamheten, Kungsängens gård, 753 23 Uppsala, senast 2 veckor efter att slutsvar har kommit från de uppföljande undersökningarna. Kopia på utlåtande för de uppföljande undersökningarna skall bifogas obduktionsintyget. Om en gårdsobduktion inte rapporteras på detta sätt kommer vi bli tvungna att fakturera hela kostnaden för de uppföljande undersökningarna till obducerande veterinär.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår