Produktivitetspengen

Resultaten för 2017 ska vara insända senast den 28 februari 2018. Skicka ditt resultat från WinPig eller PigWin och samtidigt också en webbackup. Du måste också anmäla dig hos Svenska Köttföretagen. Längst ned på sidan hittar Vanliga frågor.

Vad är Produktivitetspengen?

Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över en viss nivå smågrisar per sugga och år.  För 2017 gäller följande gränser: Tillägget är 5 kr för besättningar som producerar mellan 26,5 – 29,5 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som producerar över 29,5 smågrisar per sugga och år.

Tillägget betalas ut för alla grisar som har producerats under ett kalenderår t.o.m. 2017. Uppgiften om producerade grisar hämtas från PigWin eller WinPig. 

Vad krävs?

Besättningen måste vara ansluten till PigWin/WinPig och det är Gård och Djurhälsans medarbetare som kontrollerar att resultatuppföljning är gjord de kriterier som ligger till grund för topplistan. Du måste alltså ha produktionsuppföljning via PigWin/WinPig och göra produktionsrapporter med avstämningar som omfattar både suggor och smågrisar.

Det ska finnas minst två perioder som tillsammans omfattar minst 250 dagar i PigWin/WinPig. Alla perioder som avslutas under året räknas in i medeltalet. Därför rekommenderas besättningarna att göra årets sista inventering så sent som möjligt under året. Resultatet måste vara Gård och Djurhälsan tillhanda senast den 28 februari nästkommande år.

I statusen för avstämning så får det inte finnas avvikelser för avvanda grisar. Vid avvikelse görs ett schablonavdrag i uträkningen av producerade grisar.

Hur går det till?

Besättningen gör en avstämning så nära 31 december som möjligt och sänder in resultatet till PigWin/WinPig support, som godkänner insänd data. En lista över godkända besättningar skickas till Svenska Köttföretagen senast 31 mars. Tillägget betalas ut av Svenska Köttföretagen. Smågrisbesättningen måste vara kopplad till ett av Svenska Köttföretagens godkända slakterier genom att antingen:

  • vara integrerad och ha leveransavtal med ett eller flera slakterier godkända av Svenska Köttföretagen
  • vara externintegrerad med en eller flera slaktgrisproducenter som är godkända av Svenska Köttföretagen
  • sälja smågrisar till en smågrisförmedling hos ett slakteri som är godkänt av Svenska Köttföretagen

Tillägget är en efterbetalning och förutsätter att PigWin/WinPig resultat sänds. Oklarheter och tvister hanteras av Svenska Köttföretagen.

Nav och Satelliter

Suggringen behandlas som två enheter där satelliter och nav helt separat erhåller Produktivitetspengen var och en för sig. Alla satelliter i en suggring kommer att behandlas som en besättning så länge som ”gamla” PigWin används. Detta eftersom det inte är tekniskt möjligt för varje satellit i en ring att sända sitt eget årsmedeltal till PigWin support. Detta kan komma att ändras när nya WinPig börjar användas i suggringarna eftersom det nya programmet erbjuder andra möjligheter   när det gäller uppföljning för satellitbesättningar. Alltså gäller det att även om enskilda satelliter hamnar under eller över de fastlagda gränserna så är det alla satelliters medelproduktion som gäller vid utbetalning. Suggringens medeltal erhålls genom att navet sänder sin produktionsrapport till Gård och Djurhälsan. Alla satelliter måste finnas med i underlaget till Navets produktionsrapport.

För suggringar gäller att prodktivitetspeng betalas ut till satelliter som i genomsnitt avvänjer mellan 12,0 – 12,5 avvanda grisar per kull och 12,6 grisar per kull och över för den högre ersättningen. Naven får produktivitetspeng för 2017 om de hade en grisningsprocent mellan 88 – 92 % respektive 92,1 % och där över för de två nivåerna.

På produktionsrapporten för nav och satelliter är det inte möjligt att beräkna måttet "antalet producerade grisar". Istället kommer beräkningen av produktivitetspengens storlek att utgå ifrån antalet avvanda grisar i perioden minus det svenska medelvärdet på dödlighet under tillväxtperioden.

Jag vill vara med, hur gör jag?

Om du inte har PigWin/WinPig-programmen tar du kontakt med supporten för att köpa ett program och komma igång.

När du har något av programmen ska du göra samtliga steg som krävs för att ta fram en produktionsrapport. Dessa steg beskrivs här till höger i dokumenten om arbetsgång. Läs mer information ovan om vad som krävs av rapporten.

När rapporten är klar och korrekt ska följande göras senast 28/2 2018:

  1. Resultatet sändas till WinPig support. Instruktion för detta finns här till höger. 
  2. En webbackup sändas.
  3. Anmäl dig på Köttföretagens hemsida

Mer information

Har du frågor om produktivitetspengen, kontakta Theres Strand, Svenska Köttföretagen.

Har du frågor om WinPig/PigWin, kontakta supporten.

Du kan också läsa mer om produktivitetspengen på Svenska Köttföretagens hemsida.

 

Vanliga frågor

Ska foder vara med på produktionsrapporten för produktivitetspengen?

Nej, foder behöver inte vara med.

Om man gör sin sista årsavstämning i november. Vad händer då med grisarna som producerats i december, kan man få ersättning för dem nästa år?

Ja under förutsättning att man nästa år uppnår ett resultat som berättigar till prod.peng och att avstämningen är gjord 15/11 – 31/12. Sista året för produktivitetspengen är dock 2017.

Hur skickar jag resultatet inför produktivitetspengen?

Läs om hur du ska göra i länken till höger under Dokument & Länkar, Sänd resultatet

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår