Inställningar

När du vill använda SmartPigs i WinPig.net är det ett antal inställningar som ska göras på datorn och i WinPig. Se även till att din surfplatta/telefon är uppdaterad med de senaste programvaruuppdateringarna. Följ stegen nedan för att aktivera SmartPigs till din besättning. Du kan också skriva ut samma instruktioner från filen här till höger.

Inställningar för att kunna använda SmartPigs

 1. Kör WinPig.Net som administratör

För att kunna använda SmartPigs i WinPig.Net måste du köra WinPig.net med administratörsrättigheter. Gör så här:
Högerklicka på WinPig-ikonen på skrivbordet och välj Egenskaper
Under fliken Kompatibilitet ska det vara en bock för ”Kör det här programmet som en administratör”. Se bilden nedan. Klicka sedan OK.

 2. Aktivera AgroSync och välj portnummer

Inställningarna för Agrosync och val av portnummer görs i WinPig under menyvalet Generellt – Administration – Programinställningar.
Agrosync
AgroSync måste aktiveras eftersom det är AgroSync som sköter om synkroniseringen av data mellan datorn och SmartPigs. Aktivera AgroSync så här:
1. Gå till menyvalet Generellt – Administration – Programinställningar
2. Bocka för Använd AgroSync. Då kommer AgroSync att starta varje gång WinPig.net startas

Portnummer
För att SmartPigs och WinPig.Net ska kunna utbyta data behövs ett s.k. portnummer. Som standard är WinPig.net inställt till att använda portnummer 7171. Detta kan ändras under Generellt – Administration – Programinställningar – AgroSync SmartPigs – SmartPigs port.

Saknar du en rad för Agrosync SmartPigs behöver du lägga till den genom att gå till Layoutinställningar och bocka för att du vill se Agrosync SmartPigs och SmartPigs port.

Kolla värdet i fältet SmartPigs port. Detta värde är 7171 som standard, men det kan ändras om 7171 redan används till annat på datorn. Om du själv ändrar portnumret ska det antingen vara 80 eller ligga mellan 1024 och 65535.  På bilden nedan har portnummer 7373 valts.

Observera att två program inte kan använda samma (TCP-)port samtidigt. Om SmartPigs-kommunika­tionen inte fungerar när du följt instruktionerna i denna quickguide bör du prova med ett annat port­nummer.
Klicka OK.

3.  Gör inställningar av brandvägg och antivirusprogram

Du bör nu försäkra dig om att det portnummer som du använder till SmartPigs är öppet för SmartPigs-trafik i datorns brandvägg och antivirusprogram.
Om du använder Windows brandvägg ska du göra följande:
1. Klicka på Windows Startikon, gå till Kontrollpanelen - System och säkerhet - Windows-brandväggen - Avancerade inställningar
2. Klicka på Regler för inkommande trafik till vänster och därefter på Ny regel till höger
3. Markera Port och klicka Nästa
4. Markera TCP
5. Markera Specifika lokala portar och i fältet vid sidan skriver du in det portnummer som finns registrerat i WinPig.Net under Generellt – Administration – Programinställningar. Klicka på Nästa
6. Välj Tillåt anslutningen och klicka Nästa
7. Välj när den nya regeln ska gälla, om du är osäker så bocka för alla möjligheterna och klicka på Nästa
8. I fältet under Namn skriver du SmartPigs och eventuellt en beskrivning i nästa fält. Klicka Slutför.
Om du använder något annat antivirusprogram (AVG, Symantec, Bullguard etc.) ska du på motsvarande sätt öppna för TCP kommunikation för det aktuella portnumret i ditt antivirusprogram.

Välj en fast IP adress till porten
Om du efter uppstart av SmartPigs upplever problem med att IP adressen som du loggar in på för att komma åt SmartPigs ändras, så kan du sätta en fast IP-adress på porten. Gå till Windows Brandväggen -  Avancerade Inställningar - Regler för inkommande trafik. Hitta din SmartPigs port. markera porten och klicka på Egenskaper under Åtgärder till höger. I fönstret som öppnas (Egenskaper för SmartPigs), klicka på fliken omfång. Under Lokal IP-adress väljer du lägg till och skriv in den IP adress du vill använda för SmartPigs. Klicka på OK

4. Gör inställningar på besättningen

För att kunna öppna en besättning i SmartPigs ska du använda besättningens databasnamn och en pinkod kopplad till besättningen. Du måste också tillåta att SmartPigs får kommunicera med besättningen. Gör så här:
1. Starta WinPig.Net och gå till menyvalet Generellt - Administration - Besättningsbeskrivning

2. Sätt en bock i fältet på raden Tillåt SmartPigs. Om du har en suggbesättning visas nu detta lilla fönster.


3. Välj en eller båda layouterna beroende på hur du tänker använda SmartPigs. Klicka OK. Har du inte en suggbesättning kommer layouten Ungdjur att väljas automatiskt utan att det lilla fönstret visas.
4. Skriv en valfri 4-siffrig pinkod i fältet Pinkod.
5. Klicka OK och ikonen för AgroSync till SmartPigs kommer att visas i meddelandefältet på din skärm
Om du senare vill ändra ditt val av layouter klickar du på texten SmartPigs i ikonraden överst i fönstret. Då kommer det lilla fönstret Välj layouter att visas igen. Men observera att om du gör så kommer dina SmartPigs-layouter att skrivas över och eventuella ändringar som du gjort själv i layouterna kommer att försvinna! 

5. Inställningar för medarbetare som ska använda SmartPigs

Vid arbete med SmartPigs loggar men in med sin medarbetarkod och en pinkod. Pinkoden väljer du själv och den registreras på följande sätt:
1. Gå till menyvalet Generellt – Administration – Medarbetare
2. Skriv in en valfri 4-siffrig pinkod i fältet Pinkod. Om inte kolumnen Pinkod finns framme får du först göra kolumnen aktiv via ikonen Layoutinställningar .


3. Välj alternativ i fältet ”Spara login info” hur mycket information SmartPigs ska komma ihåg när medarbetaren loggat ur från SmartPigs. Alternativen visas i rullgardinsmenyn i fältet.

Om du själv registrerar en ny medarbetare, kom ihåg att fylla i fältet Typ – Kod. I exemplet på bilden är typen satt till ADMIN. Om du inte registrerar Typ – Kod kommer medarbetaren inte att kunna se några menypunkter efter inloggning i SmartPigs. 

6.  Så används SmartPigs via en browser

SmartPigs används via en browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.), och detta gäller för både stationära och bärbara datorer, läsplattor och mobiltelefoner (smartphones). Dessutom ska de enheter som används till SmartPigs vara anslutna till samma nätverk som WinPig.net.
Du använder SmartPigs via en browser på följande sätt:
När AgroSync till SmartPigs är igång visas denna gröna ikon i meddelandefältet på skrivbordet (vanligen längst ner till höger) 

Högerklicka på ikonen, klicka på menyvalet Local IP adresses och notera den IP-adress som visas. I exemplet ovan är IP-adressen 192.168.37.1.
Öppna en browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari etc.) på enheten där du ska använda SmartPigs. Skriv följande i browserns adressfält: http:// följt av den IP-adress du tidigare noterat följt av ett kolon och därefter det portnummer för SmartPigs som du tidigare registrerade under Generellt – Administration – Programinställningar. Exempel:

Tryck Enter och SmartPigs öppnas


För att logga in i SmartPigs ska följande registreras:

- Databas : detta är det databasnamn som du ser under Generellt à Besättning i fältet Databas namn. Dock ska inte WP_ tas med! Exempel: Databasnamn WP_Suggeriet i WinPig.Net skrivs som Suggeriet i SmartPigs
- Pinkod :  den pinkod för SmartPigs som du registrerade i fältet Pinkod under Generellt – Administration – Besättningsinformation.
Användare : den kod för medarbetaren som är registrerad i fältet Kod under meny­valet Generellt – Administration – Medarbetare.
Pinkod : den pinkod för SmartPigs som du registrerat i fältet Pinkod under meny­valet Generellt – Administration – Medarbetare.

Inställningar: Vissa inställningar kan göras via ikonen Settings, till exempel språkinställningar.

7.   Använda SmartPigs offline

Om du inte alltid har tillgång till Internet på din läsplatta eller smartphone kan du använda SmartPigs i offline-läge. Innan du går över till offline-läge hämtas information som du kan arbeta med när du inte har internetanslutning. När du sedan kopplar upp dig mot Internet igen kommer SmartPigs att synkronisera med WinPig.Net och skicka över eventuellt gjorda registreringar.

Observera att SmartPigs inte själv kan känna av när Internet-förbindelsen förloras. Utan man måste själv välja att gå till offline-läget när det är risk för att Internet försvinner.

1. Tryck på ”Gå offline” i menyn överst till höger
2. SmartPigs laddar nu ner information från WinPig.Net.
3. Du kan nu fortsätta att arbeta med SmartPigs. Eftersom eventuella registreringar sparas och förs över till WinPig.Net när du senare går online igen betyder det också bl.a. att du kan radera en registrering. Om du raderar något blir Radera-ikonen ersatt av ett rött kryss. Det röda krysset betyder alltså att raden är borttagen. Vill du ångra dig och ha tillbaka den raderade registreringen klickar du på det röda krysset innan du går online och synkroniserar data med WinPig.Net.
4. Det kan finnas flera läsplattor eller smartphones kopplade till WinPig i samma besättning. Skulle man ha ändrat på samma registrering kommer det senast inlagda och synkroniserade värdet att skriva över tidigare registrerade värden.
5. Klicka på ”Gå online” när du vet att du fått tillbaka Internet-förbindelsen igen. Efter inlogg­ning kommer data att synkroniseras automatiskt.

 

Rapportlista

Inställningar för rapportlistan

De analyser och/eller nyckeltal du vill kunna se i rapportlistan som diagram eller i en tabell måste ha en SmartPigs-layout. Till exempel om du vill se ett diagram med kött% och slaktvikt från analysen produktionsnivå ungdjur måste du ha gjort en egen SmartPigs layout för denna analys med det utseende som du vill se i SmartPigs.

Inställningar för rapportlistan hittar du under Generellt - Administration - Rapportlista. Lägg till en analys i din rapportlista genom att först växla till SmartPigs layouten. Ställ dig i det tomma vita fältet längst ned och ge rapporten en kod och ett namn. Dubbelklicka sedan på namnen och ett nytt fönster öppnas. I fönstret som öppnas fyller du i fälten så här:

Rapport: Välj från vilken analys det är du vill ta data

Rapportlayout: Välj den smartpigs layout som du skapat för denna analys.

I exemplet nedan används analys från Produktionsnivå Ungdjur och en Rapportlayout som heter Prodnivå kött%vikt.

Stäng sedan fönstret.
I kolumnen för SmartPigs väljer du sedan om rapporten ska visas i rapportlistan för suggor eller ungdjur. På bilden nedan visas 7 olika rapporter för ungdjur och suggor. 

Arbetslistor i SmartPigs

Skapa ny arbetslista

1. I WinPig, gå till Management - Arbetslistor
2. Klicka på Inställningar
3. Aktivera de listor du vill kunna använda i SmartPigs genom att markera AS-koden för den listan, till exempel en grisningslista, tryck sedan på  och välj Skapa nytt (Nej). Tryck på OK i nästa fönster som dyker upp. Döp sedan om listans kod och namn till förslagsvis SmartPigs Grisningslista.
4. Gå sedan till Layoutinställningar , Ändra global, och välj till kolumnerna SmartPigs Enabled, Main mode och Registration mode. Tryck på OK

Enabled: Bocka för SmartPigs, Enabled för alla de listor du vill kunna använda i SmartPigs.

Main mode:
Här kan du välja mellan två alternativ:
- List: Listar de djur som är aktuella för e.g. betäckning. Välj alternativet List om du vill kunna se alla aktuella djur på listan.
- Find: sökmode, man skriver in Djurnr i sökfältet och söker på den sugga man vill registrera betäckning på.

Registration mode:
Här finns fyra alternativ:
- Ingen: Man kan markera suggor i fältet till vänster, men om du registrerar utan att först markera får du ingen automatisk markering.  Registrera händelsen på raden.
- Mark: Man kan sätta markeringar för en eller flera suggor för att sedan registrera en händelse på dem. Om man gör en registrering direkt på raden sätts en markering i fältet till vänster. Inget nytt fönster poppar upp när man markerar djuret. Markeringarna finns inte kvar om man stänger ned listan och öppnar den igen.
- Pop  up: När man klickar på Djurnr så poppar ett fönster upp där man kan registrera betäckningen istället för på raden. Ingen markering görs i rutan fältet till vänster om man gör registrering på raden. Kan dock markeras genom klick på Djurnr eller om man registrerar i popup bilden.
- Mark/Pop up: Samma som Pop up.

Listan SmartPigs Grisningslista  finns nu bland dina övriga arbetslistor. Öppna listan i WinPig, kopiera och döp om någon av de SmartPigs layouter som finns och lägg sedan till/ta bort de kolumner du önskar. 

Period och urval till arbetslistorna i SmartPigs:
När man tar fram en lista i SmartPigs kan man inte välja vilken period man vill se listan för.
Listorna i SmartPigs är framtagna med Period inställt för dagens datum. Du kan behöva ändra i urvalet i WinPig för de listor du använder i SmartPigs för att djuren ska komma med på listan fler dagar än bara kontrolldatumet.
För grisninglistan behöver urvalet ändras till kod AS22.

 

 

 

 


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår