Vanliga frågor Programinformation

Vilka krav finns på datorn för att jag ska kunna köra WinPig? 

Operativsystem: Windows 7 Service Pack 1 eller senare Windows-version. Det går bra med både 32-bitars och 64-bitars system. Windows XP fungerar inte  eftersom XP inte längre går att uppdatera.
Internminne: minst 4 GB RAM, gärna mer.
Hårddisk: 5 GB ledigt utrymme
Processor: minimum Pentium III kompatibel med rekommenderat 1Ghz-2Ghz
Internetanslutning är ett krav, minst 2 Mbit/sek hastighet rekommenderas.

 

Vanliga frågor Registrera händelser generellt

Datum och datumformat

Hur kan man välja i vilken form man skriver datum i WinPig? Måste man skriva årtal med fyra siffror?

Om du inte gör något alls kommer WinPig att välja den datuminställning du har i Windows. Standard i Sverige brukar vara åååå-mm-dd. Denna inställning görs under Nationella inställningar i Kontrollpanelen och den gäller då för alla program som inte har några egna specialinställningar.
Vill du registrera datum i någon annan form bara i WinPig kan du ändra inställningarna under menyvalet Generellt, Inställningar i WinPig. På fliken Generellt finns fältet Datumformat och där kan du t.ex. välja åå-mm-dd eller dd-mm-åå (som i PigWin Sugg). 

Det datum jag skriver i WinPig accepteras ej av programmet. Varför?

Kontrollera att datumet är korrekt. Vanligt är att man skrivit fel år, exempelvis om en omgång sträcker sig över årsskiftet. Det kan också vara så att WinPig tycker datumet är för gammalt. Under Generellt - Inställningar - Rimlighetstest kan du ange hur gamla datum som ska accepteras i programmet. Ofta är inställningen 365, vilket betyder att programmet accepterar ett år gamla händelser. Inställningen finns för att man inte ska råka skriva fel, men kan ändras om det finns behov av det.

Sortering

Generellt gäller att man klickar på en kolumnrubrik för att sortera efter den, klicka en gång till för att sortera i motsatt ordning. 

Hur gör jag för att sortera en kolumn t.ex. Djurnr i nummerordning?

För Djurnr och andra fält som kan innehålla både bokstäver och siffror sorteras ett nummer som börjar med 1 före ett nummer som börjar med 3 även om det är färre tecken i numret som börjar med 3. Exempel på alfanumerisk sortering: 1, 120, 32, 4, 910, 99.
Gör så här för att nummersortera en kolumn där det är tillåtet med både bokstäver och siffror: Håll ner Alt-tangenten och klicka på kolumnrubriken. För att sortera i motsatt ordning håll ner Alt-tangenten och klicka på rubriken en gång till.  
Vill du sortera efter två kriterier, t.ex. Box i första hand och i Djurnr-ordning inom varje box? Klicka då först på Box, tryck sedan på Ctrl och Alttangenterna och håll ner dem medans du klickar på Djurnr.
 Obs! Den lilla pilen vid kolumnrubriken har en fyrkant runt sig om man använt sortering med Alt-tangenten. Sorterar man på vanligt sätt genom att bara klicka på rubriken så blir det en pil utan fyrkant.

Hur använder jag den gröna filterraden?

Den gröna filterraden används för att söka efter vissa registeringar, t.ex. för en viss period eller för en viss avdelning. Ett antal filtreringsmöjligheter visas då man högerklickar i ett fält på filterraden. Vissa fält går inte att filtrera på, t.ex. vecka. För att filtrera fram registreringar för en specifik vecka, använd istället filtret för datum och välj ett intervall med datumen för den sökta veckan. Här finns en film om filterfunktionen med Slaktgrupp som exempel men principen är lika överallt i WinPig.

Vilka tecken kan användas för att filtrera med filterraden?

text (den exakta texten)
text* (text+något) 
*text (något+text) 
*text* (innehåller text)
= (lika med) 
< (mindre än) 
> (större än) 
<=X (mindre än eller lika med X)
>=X (större än eller lika med X)
X<<Y (värden mellan X och Y)
X<=<Y (värden mellan X och Y, inklusive X)
X<=<=Y (värden mellan X och Y, inklusive X och Y)
!text (allt utom text)
text??text (text+två tecken+text)  
~(tom ruta)
!~ (ifylld ruta)

Layouter

Vad är det för skillnad på Spara och Behåll på Layout inställningar, Filter och Sortering?

Spara gör att sortering/filter sparas tills man ändrar nästa gång.
Behåll gör att sortering/filter alltid ligger kvar när bilden öppnas på nytt. Oavsett om användaren sorterat om eller ändrat filter så ligger den ursprungliga varianten kvar när bilden öppnas nästa gång. Används om man vill göra en grundversion som alltid ska finnas kvar (om inte användaren tar bort bocken).

Hur gör man för att kopiera layouter?

Till andra besättningar på samma dator
Gå till Generellt, Administration, Exportera, bocka för önskade layouter, klicka på Exportera. Skriv ett valfritt filnamn och välj var filen ska sparas. Gå sedan till Generellt, Besättning. Markera de rader/besättningar layouten ska importeras till. Klicka på Importera och välj layouter. Leta reda på filen med layouter och klicka öppna. Obs! besättningarna man ska importera till måste ligga i följd. Sortera och använd filter för att få dem i följd.

Till en annan dator 
Gå till Generellt, Administration, Exportera, bocka för önskade layouter, klicka på Exportera. Skriv ett valfritt filnamn och välj var filen ska sparas. På den andra datorn: Gå till Generellt, Administration, Layouter, Importera. Leta reda på filen med layouterna och läs in den.

Till andra användare på samma dator/databas och samma besättning
Det enklaste sättet att ge andra användare av samma besättning tillgång till en layout är att göra den global = tillgänglig för alla.
Ett annat sätt är att kopiera layouten till en eller flera användare: Kontrollera då först så att användarna finns upplagda under Generellt, Administration, Medarbetare. Gå sedan till Generellt, Administration, Layouter, bocka för önskade layouter och klicka på "Kopiera layouter". Välj vilka användare layouterna ska kopieras till.

Övrigt

Hur gör jag för att ändra informationen i gråa rutor?

Ställ dig i rutan du vill ändra och tryck F2. Då hamnar du i redigeringsläge och kan ändra informationen.

Hur kan jag radera det som står i ett fält?

Om du trycker på Delete-tangenten eller använder den röda kryss-ikonen kommer hela händelsen/raden att raderas. Vill du bara radera det som står i ett fält använder du tangentkombinationen Shift+Delete.

Vad betyder fältet "Knuten till händelse" som finns som valbart fält på vissa registreringsfönster?

Fältet finns i samband med inbäddade händelser t.ex. Flyttad och Hull som går att registrera tillsammans med andra händelser t.ex. Grisning och Avvänjning. 
När det är en bock vid "Knutet till händelse" innebär det att denna registrering hör ihop med grisningen. Även om en hullregistrering också syns under Hull så går den visserligen att ändra där men det går inte att att ta bort den. Vill man ta bort hullregistreringen måste det göras på grisningen. Och - tar man bort hela grisningen kommer även hullregistreringen att tas bort.
Om fältet "Knutet till händelse" är synligt på grisningen innebär det att programmet automatiskt sätter en bock i det, är fältet inte synligt blir hullregistreringen inte knuten till grisningen (även om den är registrerad där).

 

Vanliga frågor registrera Betäckning

Hur kan jag registrera en betäckning som är innan ingångsdatumet?

Då behöver du ändra i rimlighetsgränserna. Gå till Generellt - Inställningar - Rimlighetstest - Suggdatum. Under Gyltämnen, Ingån till bet. dgr, ändra den röda Min-rutan till -100 (eller så många dagar före ingång som hon betäcktes). Tryck på OK. 
 

Hur registrerar jag ett omlöp?

För att registrera ett omlöp gör du helt enkelt en ny registrering för betäckning under Sugga/Galt – Betäckning eller direkt på suggkortet. Den första betäckningen ska ligga kvar.

Varför kan jag inte registrera betäckning på gyltor?

För att du ska kunna registrera betäckning på gyltorna måste de vara ingångna i suggdelen. Registrera en ingång först, sedan kan du registrera en betäckning. 

Hur kan jag ta bort en betäckning?

Först måste man ta bort alla händelser man registrerat efter att man registrerat betäckningen, ta sedan bort betäckningen genom att gå till Sugga/Galt betäckning, markera raden för den betäckning du vill ta bort, och klicka sedan på Radera (Delete). Det går också att radera betäckningen på suggkortet (ställ markören på betäckningsdatumet och klicka sedan på Radera).

Hur kan jag registrera betäckningar på en hel grupp samtidigt?

Om du vill registrera betäckningar på en hel grupp samtidigt kan du göra det med hjälp av en arbetslista för betäckningar. 

Hur skrivs galtens nummer på betäckningen?

För att registrera en seminering används bokstaven a framför galtkoden. Ett aktuellt semingaltregister hämtas via menyvalet Arkiv, Hämta i WinPig. Tidigare användes bokstaven s framför vissa galtar men nu används bara a. Undantag är avelsbesättningar för Hampshire som fortfarande använder s.
Blandsperma: (H och D) Använd följande koder i WinPig: 

På seminpåsen finns ett batch-nummer angivet. Detta kan registreras i fältet Batchnr som är ett valfritt fält som kan läggas till.
Mer information om Hamp finns i denna instruktion och förklaring.


Vanliga frågor registrera Dräktighetstest

Måste dräktighetsresultatet registreras i WinPig?

WinPig räknar automatiskt de djur som är betäckta och som saknar ett registrerat resultat under dräktighetstest som positiva. Därför behöver du endast registrera de negativa resulteten av dräktighetstestet.

 

Vanliga frågor registrera Avvänjning

Varför kan jag inte registrera avvänjningar (Det kommer inte upp någon ny tom rad vid registrering)?

WinPig behöver en vikt på avvänjningsgrisarna. Enklast är att låta WinPig beräkna vikten utifrån hur gamla grisarna är. I så fall ska "Automatiskt beräknad vikt" vara ikryssad under Generellt – inställningar – Rimlighetstest – Suggdata. 
Det går också att registrera vikt manuellt. Lägg till kolumnen vikt i registreringsbilden för avvänjning om den saknas. 

Varför kan jag inte registrera en avvänjning på en amsugga?

Kontrollera om det finns det andra registreringar på suggan, t.ex. behandlingar. Ta bort registreringarna först, registrera sedan avvänjningen på amsuggan så ska det fungera.

När jag vill avvänja 0 grisar säger programmet att jag ska registrera Antal avvanda, vad ska jag göra?

Skriv in 0 på Antal och tryck enter. Även om det redan tidigare står en nolla i fältet så måste du skriva siffran manuellt.

Hur registrerar man avvänjning på en amsugga?

Bocka för rutan för Amsugga på första avvänjningen. Då kan du lägga in två avvänjningar efter varandra. Se även instruktionen Avvänjning med amsugga.

Hur kan jag registrera en avvänjning i förväg?

I WinPig kan du endast registrera avvänjningar en dag framåt i tiden.

Hur kommer amsuggor med på betäckningslistan och vilken grupp hamnar de i?

Amsuggorna får ett kontrolldatum på betäckningslistan som är 5 dagar efter att de avvant den kull de är amma åt.  Dvs om de avvant sin egen kull till exempel den 2/2-17 och nästa gäng 14/2 så får de ett kontrolldatum som är den 19/2.

Om en sugga är i bet.grupp 6, och sedan blir amma, kommer hon stå kvar i bet.gupp 6 till nästa betäckning. Hon kommer inte med på arbetslistan när man tar fram den för betäckningsgrupp 6, så länge hon bara har en bock för amsugga men inget nytt avvänjningsdatum. När hon avvänjer den kull hon är amma åt kommer hon med på betäckningslistan i grupp 6 men med ett senare kontrolldatum.

 

Vanliga frågor registrera Utgång

Varför kan jag inte ändra box på en utgången sugga?

För att kunna registrera händelser i efterhand, efter utgångsrapporteringen måste man först ta bort utgångsrapporteringen, sedan lägga in händelsen och sedan utgångsrapportera igen.

Hur kan jag ta bort en felaktigt registrerad slakt på en sugga?

Markera den raden på suggkortet eller under Sugga/Galt - Utgång och tryck på det röda krysset för att radera händelsen. Djuret återgår då till att vara ett aktivt besättningsdjur igen.

Var kan jag se utgångna djur?

Gå till Sugga/Galt - Djur - Agrosoft - Utgångna för att se samtliga utgångsrapporterade djur.

 

Vanliga frågor Ingång

Varför kan jag inte ändra ingångsår på en sugga?

Du ska kunna ändra ingångsdatum på en sugga men om du har registrerat händelser, till exempel en betäckning, så måste ingångsdatum vara före betäckningen. 

Hur döper man om en sugga?

Gå in under Sugga/Galt - Djur – Agrosoft – Besättningsdjur. Sök upp djuret du vill döpa om med filterfunktionen, ställ dig i fältet för Djurnr, tryck F2 och skriv in över det gamla namnet.

När ska jag ingångsrapportera mina gyltämnen?

Gyltämnen kan ingångsrapporteras när det känns praktiskt att göra det, före betäckning eller i samband med betäckning. Det är praktiskt att ha en rutin för när man ingångsrapporterar dem, till exempel i samband med att de flyttas eller betäcks.

Om man registrerar foderförbrukningen i produktionsrapporter ska gyltämnena ingångsrapporteras när de flyttas till stallet där man registrerar fodret.

Om man ingångsrapporterar efter betäckning (om man till exempel köper in dräktiga) påverkar detta beräkningen av produktiva dagar vilket i sin tur leder till att man får färre antal årssuggor och antalet producerade grisar per årssugga blir högre. Även nyckeltal baserade på antal årssuggor påverkas därmed.

Varför visas inga djur i listan när jag ska göra ingång från öronmärkning?

Det händer att listan över öronmärkta gyltor är tom när man ska rapportera in egenrekryterade djur som suggor. Det beror på att en gammal layout har lagts till i WinPig-programmet vid senaste uppdateringen. För att kunna söka bland djuren behöver den felaktiga layouten tas bort. Den felaktiga layouten som ska raderas  heter PigVision:Djur. Om du har denna så ska den raderas. Klicka här för instruktion. 

 

Vanliga frågor Flytta djur

Varför kan jag inte ändra box på en utgången sugga?

För att kunna registrera händelser i efterhand, efter utgångsrapporteringen måste man först ta bort utgångsrapporteringen, sedan lägga in händelsen och sedan utgångsrapportera igen.

Hur kan jag flytta en sugga?

 Under Sugga/Galt -  Flytta djur

Hur kan jag se boxhistoriken på en sugga?

 Under Sugga/galt – Flytta djur, kan du söka på djurnr för den sugga du vill se boxhistoriken för.

Hur kan man se i vilken lokal en sugga finns?

 Ta fram en kolumn för placering på suggkortet under ingång. Suggans samtliga flyttar finns under Sugga/galt flytt.

 

Vanliga frågor Inventering

Varför kan jag inte lägga in inventering av avvanda under Tillväxt? (fältet blir grått och låses)

Inställningar måste göras under Generellt -  Produktionsrapport där en lokal måste vara registrerad under Tillväxt – Kod.

 

Vanliga frågor Produktionsrapport

Varför kommer inte foderförbrukningen med på produktionsrapporten?

Kontrollera vilken lokal som fodret registrerats på under Övrigt – Foder, gentemot vilken lokal som anges under Generellt – Produktionsrapport.

Varför är antalet levandefödda så lågt?

Det kan bero på att fler kullar är avvanda än de som grisat på grund av att man använt amsuggor. 

Hur kan jag ändra layout på produktionsrapporten?

Du kan lägga till och ta bort kolumner under Layoutinställningar och du kan även ändra utskriftslayout i rullisten bredvid Utskrift.

Hur beräknas de olika måtten för grisnings- och omlöpningsprocent?

Dräktighetsprocent - Utgår från betäckta i perioden. Andel som fortfarande är dräktiga. Slaktade, omlöp, testade negativa och kastade räknas bort, också om dessa händelser skett efter vald periods slut.
Dräktighetsprocent 4 ve - Utgår från betäckta för fyra veckor sedan. Ex. om perioden är  1-31 mars utgår WP från betäckta 1 feb-3 mars. Slaktade, omlöp och testade negativa räknas bort, också om dessa händelser skett efter vald periods slut.
Grisningsprocent - Andel som grisat eller sålts dräktiga inom 125 dagar efter betäckningen. Detta mått finns bara på produktionsrapporten.
Grisningsprocent, korrigerad - Andel som grisat eller sålts dräktiga inom 125 dagar efter betäckningen. Dessutom borde de som sålts dräktiga räknas bort men det gör de inte (programfel?). Är för närvarande alltså samma sak som grisningsprocent.
Omlöpningsprocent - Antal omlöp i perioden (från en tidigare betäckning) i procent av antal betäckningar i perioden. 

 

Vanliga frågor Differenser i avstämningen

Hur får man bort differensen på diande grisar på avstämningen?

Om differensen beror på att döda diande grisar inte finns med måste man göra inställningar för automatisk beräkning av döda diande. Gå till Generellt -> Inställningar->Beräkning-> kryssa i rutan: Aut. Beräkning av döda diande.

Varför stämmer inte antalet sålda/överföra på produktionsrapporten?

Titta på inställningarna under Generellt – Produktionsrapport: finns lokalen där sålda/överförda rapporterats med under Lokal-Kod eller Tillväxt-Kod? Kontrollera även om dessa stallar finns som Del av hela besättningen under Generellt – Lokaler.

Vanliga frågor Registrera medicin

Hur kan jag registrera behandlingar på gyltor och suggor i en klump?

För att möjliggöra klumpregistrering av vaccinationer på suggor i ungdjursdelen och även för att möjliggöra suggbehandlingar på ungdjur måste du gå in på Generellt- Behandling/Vaccination- Behandlingsinstruktion. Kopiera layouten och döp den. Gå in på layoutinställningar och välj till kolumnen Behandl.instr för och kryssa i Bes.djur och Ungdjur.

För att möjliggöra gruppregistreringar för vaccin så bockar du i ungdjur på alla dina sugg-vaccinationer. Då har du godkänt att registrering av sugg-vaccinationer kan göras under Medicin-Ungdjur. OBS, tänk på att du inte senare kan gå in och se vilka suggor som har fått vaccination om du registrerar på detta vis.

Hur kan jag registrera vaccination/behandling på många djur samtidigt?

Det finns två sätt att göra detta:
1. Gör medicinregistreringen på en arbetslista med de djur du vill vaccinera. Lägg till kolumnerna för Medicin – datum och Beh.instr -Kod.  
Skriv sedan in behandlingsdatum och koden för behandlingsinstruktionen på första raden. Markera samtliga rader, högerklicka och välj Tilldela värde.
2. Du kan även använda instruktionen samma händelse på många, och göra registreringen  direkt i registreringsbilden för Sugga/Galt – Medicin.  


Vanliga frågor Semingaltar

Vad betyder det att det står det A eller S framför djurnr på galten?

I dagsläget finns två semingaltregister – ett från fd QG (s) och ett från fd Avelspoolen (a), därav bokstäverna.

Var kan jag registrera Batchnr på betäckningen?

Gå till Layout Inställningar och lägg till en kolumn för batchnr. 

Var hämtar jag semingaltarna?

Semingaltarna hämtas under Generellt- Hämta- Semingaltar- Topigs Norsvin och Nordic Genetics. 

Varför kan jag inte hämta hem semingaltarna?

Börja med att kontrollera att du har internetuppkoppling då detta behövs för att hämta semingaltregistret. Om du har ett virusprogram eller en brandvägg som varnar kan det vara så att detta hindrar från att ladda hem semingaltregistret.

Jag saknar menyvalet Hämta semingaltar. Vad ska jag göra?

För att kunna hämta semingaltregistret måste man ha gjort inställningarna för öronmärkning i WinPig. Annars finns inte menyvalet för att hämta semingaltar. Logiken är att det bara är de som rekryterar gyltämnen som behöver registrera individuella galtar.
Gör så här:
1. Gå till Avel-Nummerserier
2. Skriv in en sexsiffrig kod i det tomma fältet Nummer (Välj Se-nummer med ev. nollor framför)
3. Under Avelstyp, välj 8. Egen rekrytering (SV)Nu ska det fungera att hämta semingaltarna igen.

Hur söker jag i semingaltregistret?

För att söka efter en viss galt, gå till Sugga/Galt – Djur – Agrosoft – 2.Semingaltar. Använd sedan filterfunktionen för att söka efter galten.  Smidigast är att söka med *nr*. Om man får upp flera galtar, se till när betäckningen skedde och titta på när de olika galtarna var aktiva. 

Vad är Z på galtarna?

Holländsk Yorkshire

Varför kopplas inte semingaltarna från semingaltregistret vid registrering på betäckning?

Kontrollera att det står rätt bokstav före numret, det måste stå ett A eller S framför semingaltnumret.

Varför saknas det galtar trots att jag hämtat det senaste semingaltregistret?

Det kan bero på datorns brandvägg. Stäng av brandväggen och hämta filen igen

Jag får feltexten "1 objekt fanns men de passar inte in i urvalskriterierna" när jag ska registrera en galt på betäckningen:

Gå till Sugga/Galt – Djur – Besättningsdjur (om egen galt). Sök på galtens djurnr och kontrollera att hans ingångsdatum i besättningen är före betäckningsdatum

Hur gör jag för att hitta rätt semingalt när endast Djurnr står på Far under besättningsdjur?

Markera Djurnr, högerklicka på Tilldela värde. Du får då upp fönstret Sök:Djur. Sök i fältet för Öronmärke på det djurnr som saknade ras.

 

Vanliga frågor Öronmärkning

Vilken ras ska jag seminera suggan med? 

För att veta vad du ska seminera med kollar du på suggans första bokstav. Det är hennes faders ras. Har du alternerande återkorsning och har en sugga med YLL ska hon alltså semineras med L. Är suggans ras t.ex. LYY seminerar du med Z (holländsk yorkshire) eller Y eftersom suggans far är en lantrasgalt.

Jag får en feltext "No matching service found" vid öronmärkning.

Detta felmeddelande får du om suggan grisat för tidigt. Här hjälper det inte att ändra i rimlighetsgränserna för intervall mellan betäckning till grisning utan det du får göra är att istället ändra datum för betäckning bakåt i tiden, sedan öronmärka och sedan kan du ändra bet. datum tillbaks igen.

Jag får en Feltext "No matching pool found" vid öronmärkning.

Gå till Avel -  Nummerserier -  dubbelklicka på egen rekrytering.  Kolla att nummer seriens slut täcker in de numren du vill öronmärka på. Om du till exempel försöker öronmärka nr 1000 men serien tar slut vid 999 så ändra så att serien tar slut vid ett högre nummer. 

Jag får en feltext ” Fel i intervallet” vid öronmärkning.

Gå till Avel -  nummerserier -  dubbelklicka på egen rekrytering.  Kolla att nummerseriens slut täcker in de numren du vill öronmärka på. Om du till exempel försöker öronmärka nr 1000 men serien tar slut vid 999 så ändra så att serien tar slut vid ett högre nummer. 

Jag får inte förslag till öronnummer eller national number vid öronmärkning

Gå till Avel -  nummerserier -  dubbelklicka på egen rekrytering.  Kolla att nummerseriens slut täcker in de numren du vill öronmärka på. Om du till exempel försöker öronmärka nr 1000 men serien tar slut vid 999 så ändra så att serien tar slut vid ett högre nummer.  

Feltext ” Antalet överstiger antal födda grisar i kullen”

Antingen försöker du öronmärka fler än det är födda eller så kan det vara följande fel:
Om raskombinationen är inställd även för galtar, skapas galtar av resterande djur vid öronmärkning. Välj till kolumn för galtar, skriv i galtantal 0, sedan sogrisarna. Gå sedan tillbaka till fältet för galt och skriv 0 igen.

Hur kan jag se vilka djur som finns öronmärkta efter en viss sugga?

Gå  till Besättningsdjur. Ändra i filtret på följande sätt:
- Ta bort det som står på filterraden på utgångsdatum - då visas även utgångna djur
- Högerklicka på filterraden i fältet Djurkategori och bocka för avelsdjur - nu visas både öronmärkta och ingångsrapporterade djur.
Skriv moderns djurnummer på filterraden och tryck enter. Nu visas all avkomma till denna sugga.

Varför går det inte att skriva i Antal vid öronmärkning?

Detta problem kan uppstå om det inte finns någon serie upplagt under Avel - Nummerserier, då går det inte att skriva antal. Lägg till serie genom att under Avel – Nummerserier, dubbelklicka på Egen rekrytering och fyll i en serie där med YY eller ZZ far. Det kan även vara så att galtens ras inte finns med som en av raserna under Avel – Nummerserier – Egen rekrytering. Du kan behöva byta Alt. ras från YY till ZZ beroende på vilket avelsmaterial du använt.

Hur gör man en ingång på öronmärkta gyltor till suggdelen?

Gå till Sugga/galt – Ingång – Agrosoft - Ingång från öronmärkning. Fyll i alla kolumner. Du kan ha uppe fönstret med de öronmärkta vid sidan om där du kan se all information för de gyltor som ska registreras på ingång.

Varför får jag inte öronmärkta djur till ingång?

Besättningsnummer kan vara fel. Gå till Avel – Öronmärkta och sök på den djurindivid som ej går att göra en ingång på. Kolla om det finns fler än ett bes.nr (dvs två djur med samma djurnr men olika bes.nr) Har de rätt kön? Rätt besnr? Rätt födelseår? Kontrollera alla fält på de djur som inte går att göra ingång på att det är korrekt.

Varför kan jag inte öronmärka? (ingenting händer alls när jag klickar på grisningen)

Det kan finnas flera orsaker till detta:
- Avelsnummer saknas under Avel - nummerserier. Saknas det ett nummer här, fyll i besättningens SE-nummer och lägg till nollor så att det blir 6 siffror.
- Suggan saknar avelsnummer. Du kan lägga till avelsnummer för suggan direkt på suggkortet. Kolla vilka djur som saknar avelsnummer under Besättningsdjur. Filtrera fram tomma (du måste eventuellt lägga till kolumn för avelsnummer först) och använd sedan funktionen tilldela värde och tilldela besättningens avelsnummer till alla.
- Ras saknas på galt på betäckningen.
- Finns fadersrasen med som godkänd under Avel -  nummerserier – Egen rekrytering? Ibland krävs det att YY ska ändras till ZZ som är det nya avelsmaterialet.
- Om raskombinationen saknas går det inte heller att öronmärka. Importera en ny rastabell som du hittar under Dokument & Länkar här.

Varför kan jag inte öronmärka från en utgången sugga?

Det ska gå att öronmärka även från en utgången sugga. Dock krävs att hon har ett avelsnummer och ras (se ovan).

Jag får felmeddelande ’Raskombination saknas’ alt. Raskombinationen ej definierad’

Detta beror på att raskombinationen inte finns under Avel – Raser. Börja med att hämta den senaste rastabellen till ditt program. Du hittar rastabellen längst ned under Teknisk information.

Kan jag ändra nummerserie mitt i en öronmärkning?

Ja, öronmärk upp så många som du vill ha. Ändra sedan öronnummer och djurnummer manuellt.

Hur kan jag öronmärka fler djur från en sugga i efterhand?

Det enklaste är att radera de redan öronmärkta djuren. Först måste alla händelser på dem raderas. Öronmärk sedan från suggan igen. Lägg därefter in registreringar igen.

Jag får felmeddelande ’AvelsID är redan använt på djur’ vid öronmärkning, varför?

Skriv ned det avelsID som kommer upp i felmeddelandet. Gå till Avel - Öronmärkta, lägg till en kolumn för födelseID (sökbart). Sök på avelsID där för att hitta vilken individ det är som redan har det avelsID du ska öronmärka på. Sök på samma sätt under besättningsdjur om du ej får en träff under öronmärkta. Ofta är det en felregistrering på det djur som redan har det avelsID:et. Stämmer djurnr och öronnr överens? Det måste de göra. Detta kan ändras manuellt i efterhand om de inte stämmer överens.

Varför kan jag inte öronmärka från en sugga som varit betäckt med två olika galtar?

Det går inte att öronmärka om det är olika galtar vid 1:a och 2:a bet. Man måste skriva in samma galt på båda bet. Sedan öronmärka och sedan ändra galten igen.

Hur kan jag öronmärka utan att det är i nummerordning?

Öronmärk, ändra sedan djurnummer och öronnummer manuellt. Viktigt är dock att djurnummer och öronnummer överensstämmer.

Hur kan jag börja öronmärka från nummer 1 igen i min nummerserie?

Gå in på Avel – nummerserier – dubbelklicka på raden för egen rekrytering – Ändra startnr till 1.
Om din nummerserie tar slut på till exempel 2999 och du vill att den ska fortsätta på 1 igen, så behöver du ändra djurnr och öronnr manuellt på de djuren som är precis i övergången.
Gör så här
1. Gå till den sugga du ska öronmärka från och dubbelklicka på grisningsdatumet så att du får upp öronmärkningsbilden.
2. Märk upp e.g. 2 st djur med start från 1-2. Ändra sedan djurnr+ öronnr på 2:an till 2999
3. Gå tillbaka till Avel – nummerserier och sätt aktuell tillbaks till 2. Sedan kommer programmet automatiskt fortsätta från aktuellt nummer. 

 

Vanliga frågor Arbetslistor

Varför saknas det djur på min arbetslista?

Det kan finnas flera orsaker till detta:
• Kontrollera att datumen för perioden täcker in de djur som är aktuella under den period du vill se under Välj period. Pröva att förläng perioden ändå mer.
• Är registreringar gjorda för samtliga djur i gruppen? Är till exempel alla avvanda som ska till betäckningslistan?
• Om man tittar på en lista långt fram i tiden kan det hända att man saknar djur på grund av att alla registreringar inte är gjorda. Tittar man på en grisningslista långt fram i tiden kommer den även ta med gyltor som egentligen inte hör till gruppen.
• Det kan vara fel på gruppindelningen. Kontakta då support för hjälp.

Varför får jag inte fram min arbetslista?

Kontrollera att det inte är någonting förbockat under Begränsning.

Hur kan jag lägga till en ny arbetslista?

Beskrivningen nedan visar hur du aktiverar en arbetslista som inkluderar alla suggor i besättningen. 1. Gå till Management - Arbetslistor
2. Klicka på Inställningar
3. Klicka på listan som du vill ha så att den markeras, i exemplet nedan Sow scheme (alla suggor). 
4. Tryck sedan på den lilla skiftnyckeln bredvid filtersymbolen högst upp i rutan
5. Välj alternativet Skapa nytt genom att klicka på nej i den ruta som kommer upp
6. Tryck sedan på OK i fönstret som dyker upp
7. Nu är listan aktiverad och du kan byta namn på den genom att ställa dig med markören på raden för namn och trycka på F2. 

Jag vill kunna registrera medicin på arbetslistan, hur gör jag det?

För att kunna registrera medicin direkt i arbetslistan måste du lägga till kolumnerna för Medicin- datum och Behandl.instr - kod. Du kan sedan registrera medicin på arbetslistan. För att registrera till exempel vaccination på en hel grupp samtidigt på en lista, skriv in Datum och Behandl.instr - Kod på den första raden, markera sedan raderna för alla djur på listan, högerklicka och Tilldela värde. Efter att behandlingarna är registrerade på listan, hamnar de under Sugga/Galt - Medicin och nästa gång du öppnar arbetslistan kommer du inte längre kunna se registreringarna där. Du kan även registrera medicin på många genom att kopiera Djurnr från arbetslistan till Sugga/Galt - Medicin. Se instruktionen Samma händelse på många

Jag får feltexten Ingen datum registrerad på Win pig.data.medicine.

Får du detta felmeddelande när du försökt registrera behandling på en hel grupp samtidigt måste du stänga ned WinPig och starta upp det igen. Ingen medicinregistrering har då genomförts. Tänk på att markera både rad+kolumn för datum och för Behandl.instr - Kod innan du tilldelar värde.

Hur kan jag se senaste behandlingen på arbetslistan? 

Om du vill kunna se senaste beh. I arbetslistan behöver du lägga till en kolumn för Karens under djur.

Varför har jag en blankrad på min arbetslista?

Gå in på Arbetslistor - Inställningar och gå längst ut till höger i kolumnen och ändra blankrader till 0 för den arbetslista du vill ta bort blankraderna på.

Hur kan jag göra för att ta fram en arbetslista per betäckningsgrupp istället för period?

Ändra inställningarna för arbetslistan: Management - Arbetslistor – Inställningar (längst ned till vänster). Hitta den lista du vill ändra för och i fältet Upprepning under Schema, ändra till Bet.grupp. Där kan man välja att man vill se arbetslistan per betäckningsgrupp i blädderlistan till höger om listnamnet.
 

Hur kan man bläddra bland suggkortet simultant bland djuren i grisningslistan

Dubbelklicka på djurnr i grisningslistan och bläddra sedan med pil upp och ned, så bläddras det samtidigt bland suggkorten.

Hur kan jag sortera grisningslistan efter djurnr?

Håll ned ctrl+alt och tryck sedan på pilen vid Djurnr.

Hur kan jag lägga till fler kolumner på min arbetslista?

Gå till Layout inställningar – Ändra global, lägg sedan till de kolumner du önskar genom att bocka för dem.

Var hittar jag urvalet till arbetslistan?

Arbetslistor – Inställningar -  Urval djur. Genom att dubbelklicka på koden för urvalet får du upp ett nytt fönster som heter Urval djur. Dubbelklicka där på urvalskoden igen.
 
I vissa fall får du upp ett till fönster där fler urvalskoder dyker upp, som i exemplet nedan där vi vill se urvalet för arbetslistan Betäckningslista alla.

 
Här får du upp två till urvalskoder. Detta betyder att arbetslistan är baserat på flera andra urval. Leta upp de urvalskoderna som dök upp i det föregående fönstret som heter Urval djur och dubbelklicka på dem. Du får du upp ett fönster som visar vad urvalet baserats på för den listan och den urvalskoden.
 
I bilden nedan ser vi att en sugga kommer med på betäckningslistan om hon har status tom på dräktighetstest.
 
I bilden nedan ser vi att en gylta kommer med på betäckningslistan om hon har status tom på överhoppad brunst.
 

Hur kommer amsuggor med på betäckningslistan och vilken grupp hamnar de i?

Amsuggorna får ett kontrolldatum på betäckningslistan som är 5 dagar efter att de avvant den kull de är amma åt.  Dvs om de avvant sin egen kull till exempel den 2/2-17 och nästa gäng 14/2 så får de ett kontrolldatum som är den 19/2.

Om en sugga är i bet.grupp 6, och sedan blir amma, kommer hon stå kvar i bet.gupp 6 till nästa betäckning. Hon kommer inte med på arbetslistan när man tar fram den för betäckningsgrupp 6, så länge hon bara har en bock för amsugga men inget nytt avvänjningsdatum. När hon avvänjer den kull hon är amma åt kommer hon med på betäckningslistan i grupp 6 men med ett senare kontrolldatum.

Kan man få gruppnumer som överskrift på sina arbetslistor?

Genom att 1. Gå in under ändra Global och bocka för Bet.grupp och flytta upp den så den hamnar högst upp. 2.  Gå in under skriv ut, Dölj Djur. Bet.grupp, skriv siffran 1 i rutan för sidbrytning och klicka sedan okej.

Vanliga frågor Suggpeng

Hur påverkar ingångrapporteringen av gyltämnen beräkningen av antal suggor till suggpengen?

För suggpengen räknas aldrig obetäckta gyltor med, om man lägger in före eller i samband med bet har ingen betydelse. Obetäckta gyltor ska räknas som IN på betäckningsdatumet om de är ingångsrapporterade före betäckning. I WinPig beräknas detta automatiskt, i PigWin behöver man titta igenom dem manuellt och rapportera in dem på betäckningsdatumet.

Om gyltorna rapporteras in efter betäckning så är det ingångsdatum som är startdatum för suggpengen.


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår